poalim_big
poalim_icon
line_poalim
שווה להיות סטודנט בבנק הפועלים!
סטודנטים, פתחו חשבון באפליקציית OPEN ותיהנו ממגוון הטבות.
לפתיחת חשבון סטודנט:
לפרטים נוספים לגבי "מועדון סטודנט" ראו אתר הבנק והתעריפון. המועדון מיועד לגילאי 35-18 הלומדים במוסד מוכר על ידי הבנק. 100% הנחה מעמלות עו"ש בסיסיות המבוצעות ע"י פקיד או בערוץ ישיר. ההנחה על עמלת דמי כרטיס תינתן רק על כרטיס חדש שהונפק לאחר שחשבון העו"ש צורף ל"מועדון פועלים סטודנט". מתן ההטבה למשתמשים ו/או למחזיקי כרטיס אשראי של הבנק. הנפקת הכרטיס מותנית באישור החברה המנפיקה ו/או הבנק ועל פי שיקול דעתם. מתן האשראי ו/או קביעת מסגרת האשראי מותנים באישור הבנק ותנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה, בפירעון מסגרת האשראי או בפירעון האשראי בכרטיס האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שם המלווה (מעמיד האשראי): בנק הפועלים בע"מ. פתיחת החשבון באפליקציית OPEN בכפוף לתנאי הבנק והשרות במכשירים תומכים בלבד. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות בכל עת.