poalim_big
poalim_icon
line_poalim
הלוואה דיגיטלית לוקחים בבנק הפועלים
לקוחות בנק הפועלים צריכים הלוואה? בקשו הלוואה דיגיטלית בהליך פשוט מבלי לצאת מהבית
לפרטים נוספים
ובקשת הלוואה
* אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מתן הלוואה כפוף לאישור הבנק ולתנאיו. לפני הגשת בקשת הלוואה כדאי לבדוק האם באפשרותך לעמוד בהחזרי ההלוואה, האם ההלוואה המבוקשת על ידך נדרשת ומתאימה לך. לצורך כך יש לקחת בחשבון הן הכנסות והן הוצאות והתחייבויות קיימות ו/או עתידיות. בבנק הפועלים מגוון הלוואות למטרות שונות, לתקופות שבין 2 חודשים ועד 72 חודשים. סכום ההלוואה, שיעור הריבית וכו' יקבעו בהתאם לבקשה הספציפית שתוגש לבנק, במועד בקשת ההלוואה. תנאי ההלוואה המלאים הינם כמפורט בהסכם ההלוואה.
לדוגמה: בבקשת הלוואה ל 60 חודשים על סך 50,000 ₪, בריבית משתנה בשיעור פריים + 5% (המהווה נכון ליום 10.07.22 ריבית נומינלית שנתית בשיעור 7.75% וריבית מתואמת שנתית בשיעור 8.03%) ההחזר החודשי המשוער, כשהוא מחושב לחודש מלא, הינו 1,007 ש"ח